Taarifa muhimu kuhusu zao la mpunga

Mpunga ni zao la pili la chakula kwa umuhimu linalolimwa sehemu nyingi nchini Tanzania. Umuhimu wa zao hili umeongezeka kuanzia muongo uliopita kutokana na jamii za mijini na vijijini kupendelea zaidi kula wali na kupunguza ulaji wa vyakula vingine na kulifanya zao hili kuwa la chakula na biashara.

Mazingira yanayofaa kwa kulima mpunga

Mvua ni chanzo kikuu cha maji kwenye kilimo cha mpunga. Viwango vya mahitaji ya maji katika kukua kwa mpunga hutofautiana miongoni mwa aina za mpunga. Ni kwa jinsi hii mpunga hupandwa katika mazingira mbalimbali kutegemea na mahitaji yake ya maji.

Zipo aina tatu kuu za mazingira yanayolimwa mpunga kulingana na upatikanaji wa maji na hali ya mwinuko wa nchi. Mazingira haya ni kilimo cha mpunga wa mabondeni kinachotegemea mvua (72%), kilimo cha mpunga wa kwenye miinuko (20%) na kilimo cha mpunga cha umwagiliaji (8%).

Kiasi cha mpunga kinachozalishwa nchini kimekuwa kikiongezeka mwaka hadi mwaka kutoka tani 41,000 mwaka 1970 hadi tani 811,500 mwaka 1998. Ongezeko hili limetokana na kuongezeka kwa eneo linalolimwa mpunga na kwa kiasi kutokana na kuongezeka kwa miradi midogo ya umwagiliaji pamoja na matumizi ya teknolojia bora za kilimo.

Maeneo yanayolima mpunga

Maeneo yanayolima mpunga kwa wingi Tanzania ni; Morogoro maeneo ya bonde la kilombero/Ifakara, Dakawa, Malolo; Mbeya: Kyela, Mbarali; Shinyanga: Kahama; Mwanza, Bonde la Ruvu mkoani Pwani. Na maeneo mengine mengi.

shamba-la-mpunga
Sehemu ya shamba la mpunga uliostawi vizuri

pH ya udongo (Soil pH) inayofaa kwa Mpunga

pH ni kipimo kinachoonyesha kiwango cha tindikali au nyongo katika udongo. Udongo waweza kuwa tindikali (ph ndogo kuliko 7), nyongo (ph kubwa kuliko 7), au katikati (neutral) – ph ya 7.

Tindikali au nyongo ya udongo hupimwa kwa kutumia pH mita. Mazao mengi hustawi zaidi katika udongo wenye hali ya tindikali ya wastani (kipimo cha pH 5.5 hadi 7.0).

Mpunga hustawi kwenye udongo wa mfinyanzi wenye tindikali ya wastani na virutubisho vya kutosha.Maandalizi ya shamba la Mpunga

Ni vyema mashamba yaandaliwe mapema kabla ya msimu wa kupanda haujaanza ili kumpa mkulima fursa ya kupanda kwa wakati unaotakiwa. Kuna njia mbalimbali zinazotumika kuandaa mashamba. Kati ya njia hizi ni pamoja na kufyeka, kung’oa visiki na kulima. Shamba linaweza kulimwa kwa kutumia:

  • Jembe la mkono – wengi wanatumia
  • Jembe la kukokotwa na wanyama kama ng’ombe
  • Power tillers
  • Matrekta

Baaada ya kulima, shamba linawekwa maji ili liloane vizuri na kisha udongo unachanganywa vizuri na maji ili kutengeneza tope. Hii inafanyika kwa kuvuruga au kuchavanga (puddling). Hii inarahisisha kupandikiza miche na kuhifadhi maji.


Aina za Mbegu za Mpunga

Matumizi ya mbegu bora ni muhimu katika upatikanaji wa mavuno mengi na bora. Kuna makundi mawili makuu ya mbegu za mpunga ambayo ni:

1. Mbegu za asili za mpunga

Ni zile ambazo zimetumika miaka mingi katika historia ya kilimo. Kuna aina nyingi za mipunga ya asili inayolimwa sehemu mbalimbali hapa nchini kama Supa, Kahogo, Kula na Bwana, Shingo ya mwali, n.k.

Wakulima wanazipenda mbegu hizi kutokana na kuwa na sifa kama vile ladha nzuri, uvumilivu wa matatizo mbalimbali ya kimazingira na kwa sababu ya uwezo wa mbegu hizi kustahimili katika hali mbaya ya hewa na hazihitaji uangalizi wa hali ya juu. 

Sifa hizi ni matokeo ya mbegu hizi kumudu mazingira na uchaguzi wa mbegu uliofanywa na wakulima kwa miaka mingi. Hata hivyo, nyingi ya mbegu hizi zina uwezo mdogo wa kuzaa, zinachelewa kukomaa, ni ndefu na rahisi kuanguka.

2. Mbegu bora za mpunga

Hizi ni zile zilizoboreshwa kutokana na mbegu za asili. Mfano wa mbegu za mpunga zilizoboreshwa ni kama vile Katrin, IR54, na IR64. Zinazaa sana hasa kwa kilimo cha umwagiliaji.

Hata hivyo, hazikidhi ladha ya walaji na ukobolekaji wake si mzuri na baadhi hazistahimili kwenye mazingira mengi ya kawaida. Hii imezifanya mbegu hizi kukubalika na wakulima kwa kiwango kidogo sana. 

Mbegu bora nyingine zilizozalishwa kutoka utafiti na kuonekana kupendwa kwa ajili ya mavuno mengi na ladha nzuri ni kama TXD88 na TXD85.

Mbegu ya SARO 5 (TXD306)

Hivi karibuni imetolewa mbegu nyingine inayoitwa TXD306 au kwa jina maarufu SARO 5. Mbegu hii ya mpunga inapendwa sana na wakulima, wafanyabiashara na walaji.

Hii ni kutokana na sifa yake ya kutoa mavuno mavuno mengi, punje ndefu kiasi na nzito, ladha nzuri na yenye kunukia pindi ipikwapo na kuliwa.

Mbolea za kupandia mpunga

Mbolea zinazofaa kupandia mpunga ni zile zenye kirutubisho cha P (phosphate), ambazo ni kama MAP, DAP au Minjingu Mazao.

Viwango vya mbolea za kupandia

Kiwango cha mbolea za kupandia kinachopendekezwa ni kilo 20 phosphate (P) kwa hekta moja ambayo ni sawa sawa na mifuko mitatu ya DAP kwa hekta (= mfuko mmoja kwa ekari).

Hii ni sawa na mifuko miwili kwa hekta ya Minjingu Phosphate (= mfuko mmoja na nusu kwa ekari) au mifuko minne na nusu kwa hekta ya Minjingu Mazao (= mifuko miwili kwa ekari).

Wakati wa kuweka mbolea za kupandia

Mbolea ya kupandia mpunga iwekwe kabla ya kupanda mbegu za mpunga au kupandikiza miche ya mpunga.

Kabla ya kuweka mbolea hakakisha kuwa majaruba yanatengenezwa ili kuhakikisha maji hayaingii na kutoka kiholela. Mbolea ya kupandia mpunga huwekwa kwa kusia katika jaruba kabla ya kuchavanga.

Kuchavanga husaidia kuchanganya udongo na mbolea na pia kutengeneza eneo zuri la kupandikiza miche. Baadaye miche hupandikizwa.


Upandaji wa Mpunga

Njia za upandaji wa mpunga

Kitaalam, kuna njia mbili kuu zinazotumika kupanda mpunga shambani. Njia hizo ni ile ya kupanda mbegu moja kwa moja na ile ya kupandikiza miche.

1. Kupanda mbegu moja kwa moja

Njia hii hutumika kwa kupanda mbegu za mpunga moja kwa moja kwenye shamba lililotayarishwa vizuri. Njia ya kawaida (ya kienyeji) wanayoitumia wakulima ni ile ya kumwaga kwa kuzitawanya mbegu (yaani broadcasting) na kuzifukia mbegu.

Njia ya kitaalam ni ile ya kupanda mbegu kwenye mashimo yaliyo kwenye mistari na kwa kuzingatia nafasi maalum. Lakini pia mbegu zinaweza kupandwa kwenye mashimo yaliyoandaliwa bila kufuata mstari wala kuzingatia nafasi iliyopendekezwa (dibbling).

Vile vile mbegu za mpunga huweza kupandwa kwa kunyunyizwa kwenye vifereji vyenye vina vifupi na kufukiwa pasipo kuwa na nafasi maalum kati ya punje na punje (seed drilling).

2. Kupandikiza miche ya mpunga

Njia hii hutumika kwa kupanda mbegu kwanza kwenye kitalu kabla ya kuzihamishia shambani. Mara nyingi mbegu za mpunga hutumia wiki mbili hadi tatu baada ya kuota kwenye kitalu ili kufikia umri wa kupandikizwa shambani.

Katika shamba, miche ya mpunga huweza kupandikizwa kwa kufuata mistari na kwa nafasi maalum au kwa kufuata mistari tu bila nafasi maalum au kupandikizwa kiholela bila kuzingatia nafasi maalum za kupandia.

Inashauriwa kupandikiza miche katika kina cha sentimeta 2 hadi 3. Ukipanda kina kirefu machipukizi huchelewa kujitokeza. Baada ya kupandikiza miche, machipukizi hujitokeza baada ya siku 5 hadi 10.

Kupandikiza-mpunga
Kupandikiza miche ya Mpunga

Nafasi ya kupanda mpunga

Kama unatumia mbegu za asili, panda mpunga kwa kutumia nafasi ya sm 20 kwa sm 20 au sm 25 kwa sm 25 au sm 30 kwa sm 30.

Na ikiwa unatumia mbegu bora inashauriwa kutumia nafasi ya sm 15 kwa sm 15 au sm 20 kwa sm 20.

Kwenye mpangilio wa mistari miwili miwili (double rows), nafasi kati ya mistari miwili ni sm 10, na nafasi kati ya mimea katika kila mstari ni sm 20, na nafasi kati ya mistari miwili na mistari miwili mingine (double rows) ni sm 40.

Kupanda kwa nafasi ni kati ya njia bora za kilimo inayomwezesha mkulima kupata mazao bora. Hivyo ni muhimu sana kuzingatia kupanda kwa mistari na kufuata nafasi zinazoshauriwa na wataalamu wa kilimo.


Wakati kupanda Mpunga

Muda wa kupanda unatofautiana kutoka eneo moja hadi jingine kulingana na majira ya mvua.

Kwa mfano katika wilaya ya Morogoro tarehe za kupanda ni kuanzia Desemba hadi Januari kwa mpunga wa muda mrefu.

Kwa mpunga wa muda wa kati na muda mfupi, tarehe za kupanda ni Februari hadi Machi.

Kupalilia Mpunga

Ni muhimu shamba lipaliliwe ili kuondoa magugu. Magugu ni mimea hivyo hushindana na mimea iliyopandwa na mkulima kwa kunyonya virutubisho ardhini. Magugu yanaweza pia kuhifadhi wadudu na magonjwa yanayoweza kushambulia mimea iliyopandwa na hivyo kupunguza mavuno.

Katika kilimo cha mpunga, ni muhimu shamba lipaliliwe siku 14 hadi 21 baada ya mimea kuota kufuatana na hali ya shamba wakati wa kupanda. Ni vizuri katika kilimo cha mpunga, shamba lipaliliwe mara mbili, kutegemeana na hali ya magugu katika shamba. Unaweza kupalilia kwa kung’olea kwa mkono, kwa mashine au kwa kutumua viua magugu (herbicides) kama vile 2, 4-D (Two Four D).

Utafiti unaonyesha kwamba, shamba la mpunga ambalo halijapaliliwa linaweza kupunguza mavuno kwa asilimia 60 hadi 100 ya mavuno yanayotarajiwa. Hata kama mkulima atatumia mbegu bora, aina na kiasi cha mbolea zinazoshauriwa, kupanda kwa mstari pamoja na mbinu nyingine bora zinazoshauriwa, bila kupalilia hali hii itaathiri mavuno yake.


Mbolea za kukuzia mpunga

Ni mbolea zinazotumika baada ya mimea kuota kwa lengo la kuikuza mimea ili itoe mavuno bora. Mara nyingi mbolea hizi zinatoa kirutubisho cha naitrojeni. Kiwango kinachopendekezwa ni kilo 60 naitrogeni kwa hektari, ambacho ni sawasawa na kiasi cha mifuko miwili ya UREA au Minne na Nusu Ya CAN au Mitatu ya SA. Mbolea inayotumika mara kwa mara ni Urea. Hata hivyo mbolea zingine kama SA inaweza kutumika kama kuna mahitaji ya salfa. CAN inaweza kutumika kama kuna mahitaji maalum ya nitrate na ammonium. Kwenye mpunga, mbolea ya kukuzia inawekwa wiki mbili baada ya kupandikiza miche na irudie tena baada ya wiki nne.

Kuweka mbolea: Mbolea ya kukuzia hutiwa kwa kusia wiki mbili baada ya kupandikiza, na kurudia mwezi mmoja baadaye. Ni vyema kuweka mbolea za kukuzia mara mbili ya kiasi kinachopendekezwa.

Shamba-la-Mpunga-uliopandikizwa
Shamba la mpunga uliopandwa kwa mistari

Kudhibiti Magonjwa na Wadudu Wanaoshambulia Mpunga

Magonjwa Yanayoshambulia Mpunga

Magonjwa ya mpunga yamegawanyika katika makundi matatu kulingana na vimelea visababishi ambavyo ni fungasi, virusi na bakteria.

i) Rice blast (Ukungu)

Unaosababishwa na Pyricularia oryzae.

Dawa/Kudhibiti: Mbegu bora inayostahimili ugonjwa, kupanda mapema, kung’oa mimea iliyoathirika ama kunyunyiza dawa za kuua ‘vectors’ kama vile inzi weupe (white flies).

ii) Brown leaf spot

Unaosababishwa na Helminthosporium spp.

Dawa/Kudhibiti: Panda mbegu kwa udongo unaofaa, weka mbolea ya kuzuia au tibu mbegu na dawa.

iii) Sheath rot

Unaosababishwa na Acrocylindrium oryzae.

Dawa/Kudhibiti: Kwa sasa hakuna njia ya kuzuia

iv) Rice Yellow Mottle Virus (RYMV) – Kimnyanga

Hivi karibuni ugonjwa wa kimyanga umetajwa kama ugonjwa hatari sana kwa mpunga hapa Tanzania.

Dawa/Kudhibiti: Panda mbegu zilizoboreshwa, zinazostahimili magonjwa au ng’oa mimea iliyoathirika.

Magonjwa yasababishwayo na bakteria nayo wametajwa kuwa na madhara makubwa kwa uzalishaji wa mpunga hapa nchini. Bakteria hawa wanajumuisha Acidovorax avenae subsp. Avenae asababishae ugonjwa wa bacterial stripe, Pantoea aglomerans, asababishae ugonjwa wa palea browning na Xanthomonas oryzae p.v. oryzae.


Wadudu wanaoshambulia mpunga

Kuna aina nyingi sana za wadudu wanaoathiri mpunga katika hatua mbalimbali za ukuaji wa mpunga. Wanapokithiri na wasipodhibitiwa hupunguza kiasi cha mavuno shambani.

i) White flies (Funza weupe)

Dawa/Kudhibiti: Nyunyiza dawa ya Thiodan, Endosulfan (Thionex), Fipronil (k.m. Regent 3G), Fenthion (k.m. Lebaycid)

ii) Rice stalk borer waharibifu

Kudhibiti: Nyunyiza dawa ya Thiodan, Endosulfan (Thionex), Fipronil (k.m. Re­gent 3G), Fenthion (k.m. Lebaycid) Ili mkulima aweze kupata mazao mengi na bora inashauriwa kutumia dawa za kuzuia magonjwa na wadudu wanaoshambulia mimea na njia zinginezo.


Kuvuna, Kukausha, Kusafisha na Kuhifadhi Mpunga

Kuvuna: Mpunga uko tayari kuvuna wakati asilimia themanini (80%) ya rangi ya mpunga kwenye masuke imebadilika na kuwa dhahabu. Mpunga unavunwa kwa kukata bua pamoja na suke lake.

Kuvuna-mpunga-kwa-siko

Uvunaji wa mpunga

Kukausha: Rundika pahali pakavu k.m. kwenye tuta la jaruba halafu pigapiga (thresh) ili kutenganisha masuke na mpunga. Kama mpunga hayajakauka vizuri hukaushwa zaidi juani kwa siku 3-4 ili kupunguza unyevunyevu kufikia kiwango kinachofaa kwa kuhifadhi (14%). Ni muhimu mpunga ukauke vizuri ili usioze ukiwekwa ghalani.

Kusafisha: Mpunga uliyokauka vizuri hupepetwa na vilevile mapepe huondolewa. 

Kuhifadhi: Mpunga safi huwekwa kwenye gunia na magunia kupangwa vizuri ghalani juu ya mbao yasiguse sakafu.

Je ungependa kupata Muongozo wa kilimo cha mpunga utakao kufahamisha gharama za uzalishaji na hatua zote za utunzaji wa mpunga? Wasiliana nasi ujipatie copy yako

Click to Tweet

Usipitwe na…

Acha comment yako hapa chini ili ku-share mawazo na wakulima wenzetu.

5 1 vote
Article Rating

Mtalula Mohamed

I like blogging. In order utilize my profession I chose to share, to blog, a few tips and tricks about farming and agriculture to anyone interested.

Subscribe
Notify of
guest
66 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
baraka john
baraka john
2 years ago

Maelezo mazuri sana

Simon
Simon
Reply to  Mtalula Mohamed
6 months ago

Naomba namba yako au ni txt wasap 0766917686

Johnson Said Mussa
Johnson Said Mussa
2 years ago

Nimefurahi kwa maelezo mazuri ya namna ya kulima mpunga. Nipo na andaa shamba, maelezo yamenipa mwongozo mzuri

Saimon
Saimon
Reply to  Mtalula Mohamed
1 year ago

Uko vizuri mtaalam Mungu akubariki

Butrous Olomi
Butrous Olomi
Reply to  Mtalula Mohamed
11 months ago

Samahani ningependa kujua bajet ya kulima mpunga maximum or minimum ni sh ngapi kwa hekari moja

Dastan fussy
Dastan fussy
Reply to  Mtalula Mohamed
8 months ago

Ikiguataukifuata taratibu za kilimo. Heka 1 unaweza kupata kias gan cha mpunga?

yusuph George
yusuph George
1 year ago

Naitaj kufaham Ni mbolea gan inashauliwa kutumika ili kurutubisha shamba kabla ya kupanda mmea wa mpunga..?

Elisha Jackson
Elisha Jackson
1 year ago

Toka mwaka jana nilianza kujihusisha na kilimo cha mpunga na sikupata mazao kutokana na kutokujua ratiba na muda gani wa kupanda na aina gani ya mbegu inatakiwa kupandwa na kwa muda gani. na mwezi huu wa kumi na moja 2018 nitaenda tena morogoro kufatilia mashamba naomba kuelekezwa je ni muda sahihi huu wa kuanza kulima maana safari hii nataka kulima kitalamu yaani mpunga wa kupandikiza,naomba msaada jamani.

Moro Sauti
Moro Sauti
Reply to  Mtalula Mohamed
1 year ago

Nakupongeza sana Class mate wangu Mtalula kwa elimu unayoitoa
Keep it up.

augustino mshoro
augustino mshoro
Reply to  Mtalula Mohamed
1 year ago

nisaidie no yako tafadhar

Isaack Mbalale
Isaack Mbalale
1 year ago

Shukran Ndugu Kwa Elimu Unayoitoa.

frank ngowi
frank ngowi
1 year ago

nahitaji mbegu ya kisasa inayozaa sana ntaipataje no ni 0763777779

Aminaeli kajewa
Aminaeli kajewa
Reply to  Mtalula Mohamed
1 year ago

Hekta moja yaweza to a gunia ngapi!?
Na je naweza tumia kiasi gani cha mbegu ya saro 5 kwa hekta!?

Celestine
Celestine
1 year ago

Congratulation men, it is a nice guide

Rehema obathus
Rehema obathus
1 year ago

Mr mtalula ni wakati gani napaswa kutumia dawa ya kuua magugu kwenye mpunga?

Noel Albano
Noel Albano
1 year ago

Nahitaji kulima mpunga lkn pia nimepata maelezo yenye ufumbuz ktk nililo kuwa nataka kulifanya lkn ,naomba msaada nimbegu ipi ambayo no nzur kwa kipato nahata kibiashara:?

seif zahoro
seif zahoro
1 year ago

Asante kwa somo sasa kama eneo la kilimo kuna wale ndege wanaoshambulia mpunga.njia ipi ni bora ya kuwaondosha?

stephen
stephen
1 year ago

Mkuu naomba kujua ni gharama zipi mkulima anapitia hadi kuzalisha hekari moja ya mpunga

Kilongola.
Kilongola.
10 months ago

Vema .imeeleweka sana makala kwa upande wangu .

Mohamed Mtalula
Mohamed Mtalula
Reply to  Kilongola.
10 months ago

Endelea kuwa nasi.

mama syntiche
mama syntiche
Reply to  Mohamed Mtalula
10 months ago

Bwana Mtalula hongera kwa elimu nzuri Mungu akubariki sana. Mimi nataka nilime mpunga eneo dogo la bondeni mahali nilipo ili nifatilie kwa karibu zaidi. Nitahitaji msaada wako maana sijawahi kulima mpunga ndio mara ya kwanza

Mohamed Mtalula
Mohamed Mtalula
Reply to  mama syntiche
10 months ago

Shukrani sana Mama Syntiche. Unaweza kuwasiliana nami kwa 0655570084.

Leonard gadiye
Leonard gadiye
10 months ago

Ni muda gani mpunga unachukua kuanzia mwanzo mpaka mavuno na maanisha mchakato kwa ujumla

Mohamed Mtalula
Mohamed Mtalula
Reply to  Leonard gadiye
10 months ago

Miezi minne mpaka sita, kulingana na aina ya mbegu utakayoitumia.

Jamson Mwailana
Jamson Mwailana
9 months ago

uwekaji wa mbolea ya kupandia kwenye zao la mpunga bado ni changamoto,kuweka kabla ya kuchavanga mbolea nyingi hupotea. naomba ushauri wako

Mussa Ngao
Mussa Ngao
Reply to  Jamson Mwailana
9 months ago

Ni kweli ndugu hapo panahitaji ufafanuzi sababu mashamba yetu mengi hayana miundo mbinu mizuri hivyo ni ngumu mno kuyadhibiti maji ukiweka mbolea kabla ya kuchavanda kuna wakati shamba linahitaji kupunguza maji ili upandaji uwe rahisi tupe ufafanuzi kidogo,

Mohamed Mtalula
Mohamed Mtalula
Reply to  Mussa Ngao
9 months ago

Unaweza kuweka baada ya kupanda

Mohamed Mtalula
Mohamed Mtalula
Reply to  Jamson Mwailana
9 months ago

Ni kweli, hali ya mashamba mengi ya mpunga hairuhusu kuweka mbolea kabla ya kuchavanga shamba.

Kwa hali kama hiyo, weka mbolea baada ya kupanda.

Jamson Mwailana
Jamson Mwailana
Reply to  Mohamed Mtalula
9 months ago

Baada ya kupanda mpunga nichukue muda gani ili niweke mbolea ya kupandia? sababu mizizi inakuwa na majeraha inaweza athiriwa na mbolea za viwandani

Joyce
Joyce
9 months ago

Bwana Mtalula hongera sana kwa maelezo mazuri ,Mungu akubariki sana elimu uliyotoa.
Samahani ningependa kujua ni wakati gani wafaa kupanda mpunga Ukanda wa Pwani?na kwa mbegu gani?

Imaniel
Imaniel
9 months ago

Haya maelezo ni ya kisomi sana.
Asante kwa shule nzuri mno

Kijiti farm
Kijiti farm
8 months ago

Naomba tuwasiliane,nataka kwanza kulima mpunga kisasa zaidi kwa kwanza na ekali 1000 kwa umwagiliaji

Omar dilolo
Omar dilolo
8 months ago

Kiukweli nimefurahi sana kupata maelezo sahii ya kilimo cha mpunga
Mwenyezi akuzidishie

mr micky
mr micky
8 months ago

this could help, actually i really wan to get my self involved into this agricultural activity

Grace
Grace
7 months ago

Asanteni kwa ushauri nimependezwa na ushauri WA kilimo cha mpunga, nitajifunza na mazao mengine ya nafaka

ARCHARD
ARCHARD
7 months ago

MBEGU GANI ZINAZO STAHIMILI UGONJWA WA KIRUSI CHA MPUNGA NA ZINAPATIKANA WAPI NIKO GEITA

Jumanne
Jumanne
7 months ago

Nimeipenda hii elimu

Abdulghanim
Abdulghanim
6 months ago

Shukrani sana na pia hongera kwa utaalamu

Mayenga jiteja
Mayenga jiteja
6 months ago

Kuna dawa ya kiua gugu aina ya RICEBAC
na .
Nominee gold
Naomba kujua ubora wa dawa kati ya hizi mbili viua gugu Kafka mpunga

Kelvin
Kelvin
Reply to  Mayenga jiteja
5 months ago

Tumia nominee ni nzuri sana

Wambura
Wambura
6 months ago

Ubarikiwe sana kwa elimu nzuri

VEREDIANA MUNGHEZY
VEREDIANA MUNGHEZY
5 months ago

NIMEWAPA VILIVYO NA ASANTEE SANA KWA MAELEZO MAZURI

Haji hamad
Haji hamad
4 months ago

Much appreciated,

Herieth Monjesa
Herieth Monjesa
4 months ago

Hello, habari! Mimi swali langu ni tofauti na kilimo. Nimefanya majaribio ya kilimo cha lozera, naomba nijue kama unaweza kunisaidia elimu yake. Maana kwny mitandao elimu ni finyu mno.

Idriss
Idriss
4 months ago

Nimependa anagalau napata mwanga kabla sijaanza kiimo hiko rasmi

Peter Mbuya
Peter Mbuya
3 months ago

Umeeleweka sana mkuu. Nimepata mahali pa kuanzia kwa uhakika, Mungu akubariki sana

Isaack Apolinary
Isaack Apolinary
2 months ago

Hàbari, ningependa kufahamu juu ya mpunga baada ya kuvuna inahitajika ûanikwe kwa muda gani kabla ya kwenda kukobolewa?

James
James
2 months ago

Boe uko perfect sana kwenye kilimo 0756266529 tuchekiane what’s up bas tuongee vizurii au ntumie namba ako

error: Content is protected !!
66
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

Join Our Farming Community